Tập đoàn Dược Phẩm Thái Hương
Hotline: 097.4567.989
Liên hệ: giacongmypham@thaihuong.com.vn

Chất hoạt động bề mặt

N-Hance™ 3215 Cationic guar

Liên Hệ

Chất hoạt động bề mặt

TEGO BETAIN L7KB5

Liên Hệ

Chất hoạt động bề mặt

SALACOS GE-118

Liên Hệ

Chất hoạt động bề mặt

RHEANCE® One

Liên Hệ

Chất hoạt động bề mặt

MICONOL C2M

Liên Hệ

Chất hoạt động bề mặt

METHYL PERFLUOROBUTYL ETHER

Liên Hệ

Chất hoạt động bề mặt

Galaxy SN 931 P&T

Liên Hệ

Chất hoạt động bề mặt

Galaxy LES 70

Liên Hệ

Chất hoạt động bề mặt

Edenor C14-99 MY BD (Myristic Acid)

Liên Hệ

Chất hoạt động bề mặt

Edenor C12 – 99 MY (Lauric Acid)

Liên Hệ

Chất hoạt động bề mặt

EMAL 10N

Liên Hệ

Chất hoạt động bề mặt

Corum 5117

Liên Hệ

Chất hoạt động bề mặt

CDE AM 8025

Liên Hệ

Chất hoạt động bề mặt

Banking Soda

Liên Hệ

Chất hoạt động bề mặt

SALACOS GE-318

Liên Hệ

Chất hoạt động bề mặt

AC1200

Liên Hệ

Chất hoạt động bề mặt

Ecosense 3000 Surfactant

Liên Hệ

Chất hoạt động bề mặt

Sorbitol bột shijiazhuang

Liên Hệ