Tập đoàn Dược Phẩm Thái Hương
Hotline: 097.4567.989
Liên hệ: giacongmypham@thaihuong.com.vn

Chất nhũ hóa

NINOL® CAA

Liên Hệ

Chất nhũ hóa

AMULCARE 35

Liên Hệ

Chất nhũ hóa

ABIL® EM 90

Liên Hệ

Chất nhũ hóa

Eumulgin B2

Liên Hệ

Chất nhũ hóa

PVP K30

Liên Hệ

Chất hoạt động bề mặt

Sorbitol bột shijiazhuang

Liên Hệ

Chất nhũ hóa

KOH

Liên Hệ

Chất nhũ hóa

Peg 75 Lanolin

Liên Hệ